Nowelizacja Kodeksu pracy, czyli opóźnione wdrożenie unijnych dyrektyw

Dnia 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2023 r, o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to największa od lat nowelizacja w zakresie prawa pracy, która w największym stopniu dotyczy reformy praw i obowiązków pracowników oraz pracy zdalnej. Wprowadzając ww. regulacje, ustawodawca dostosowywał przepisy krajowe do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady – 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r, w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r, w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów. Nieco wcześniej, bo dnia 7 kwietnia 2023 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – w dalszej części artykułu będziecie Państwo mogli prześledzić najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy. 

W zakresie nowych uprawnień dla pracowników, w pierwszej kolejności należy wskazać na uregulowanie pracy na kilku etatach, czyli zmiany w zakazie konkurencji. W ramach wprowadzonej nowelizacji, przepisy dopuszczają możliwość świadczenia pracy równocześnie dla kilku podmiotów na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, mianowania, powołania oraz wyboru. Zakaz równoległego zatrudnienia będzie obowiązywał tylko wtedy, gdy pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Ponadto, pracownik zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy, może raz w roku wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków pracy, a pracodawca ma obowiązek w terminie 1 miesiąca udzielić pisemnej odpowiedzi, o ile jest to możliwe uwzględniać je, a przy odmowie podać tego przyczyny. W zakresie szkoleń – pracownik zyskał prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy. Istotne zmiany wprowadzone zostały również w kwestii ustanowienia dodatkowych przerw w pracy – dla pracowników wykonujących swoje obowiązki więcej niż 9 godzin w ciągu doby – jest to dodatkowe 15 minut przerwy, zaś w przypadku świadczenia pracy więcej niż 16 godzin w ciągu doby – kolejna przerwa, która powinna trwać co najmniej 15 minut.

Zmiany w zakresie umów o pracę zostały poszerzone o zakres udzielanych informacji w zakresie zatrudnienia – różnica w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego wynika z obowiązku pracodawcy o przekazaniu pracownikowi obowiązkowej informacji o warunkach zatrudnienia w ciągu 7 dni, od dnia dopuszczenia takiej osoby do wykonywania pracy. Każdorazowa zmiana warunków zatrudnienia, nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania takich informacji pracownikowi. Kolejna kwestia to zmiany w umowach zawieranych na okres próbny. Umowy te będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2 miesięcy – przy umowie o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy oraz 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony, jak również informowania pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy.

            W kwestii urlopu opiekuńczego i zwolnienia w związku z siłą wyższą, pracownicy nabywają prawo do bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym oraz 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (choroba, wypadek), za które pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia. Wydłużeniu o 9 tygodni uległ także urlop rodzicielski. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi po nowelizacji 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Jednakże urlop ten nadal przysługuje obojgu rodzicom, a co za tym idzie tych dodatkowych 9 tygodni nie można przenieść na drugiego rodzica, zaś niewykorzystany urlop przepada. Nowe przepisy przewidują także, iż zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 % podstawy zasiłku za dodatkowe 9 tygodni urlopu. Zmiany dotyczą również zasad wykorzystania urlopu rodzicielskiego, łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy oraz skrócenia czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego – ojciec dziecka ma obecnie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka na wykorzystanie przysługującego mu urlopu ojcowskiego. Pracodawca musi także zagwarantować pracownikowi powracającemu z urlopu związanego z rodzicielstwem, objęcie takiego samego lub równorzędnego stanowiska pracy oraz prawa do wszelkiej poprawy warunków pracy, do której był on uprawniony np. podwyżki.  Nowelizacja dopuszcza również większą elastyczność w rozkładzie czasu pacy dla rodziców dzieci – chodzi tutaj głównie o dostosowanie organizacji pracy do indywidualnych potrzeb pracownika, głównie rodzica dziecka do lat 8 oraz opiekującego się chorym członkiem rodziny. Proponowanymi zmianami są m in: praca zdalna, ruchomy czas pracy, skrócony tydzień pracy czy przerywany lub zadaniowy czas pracy. Osoby wychowujące dzieci do lat 8 będą musiały wyrazić zgodę na nadgodziny w porze nocnej, delegacje oraz objęcie systemem przerywanego czasu pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej wydaje się być przede wszystkim konsekwencją wyzwania, z którym pracodawcy musieli się zmierzyć przy okazji pandemii SARS COVID-19. Zdecydowana większość tych regulacji, zaimplementowana była dotychczas w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tym samym w kolejnych artykułach rozdziału II c znajdziemy przepisy odnoszące się do ustalenia czasu pracy zdalnej (może być wykonywana stale bądź hybrydowo), miejsca wykonywania pracy zdalnej oraz wymiaru pracy zdalnej. Ponadto ustawodawca w art. 6733 Kodeksu pracy wprowadził pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej – pracownik będzie mógł złożyć do swojego pracodawcy wniosek o wykonywanie pracy zdalnej w formie elektronicznej lub papierowej przez okres 24 dni kalendarzowych. Ponadto pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej w wypadku wnioskującej o to pracownicy będącej w ciąży, jak również rodziców wychowujących dziecko, które nie ukończyło jeszcze 4 roku życia, a także rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W tym miejscu należy jednak zastrzec, iż pracodawca może odmówić uwzględnienia takiego wniosku, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwy do zrealizowania z przyczyn organizacyjnych lub ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podania przyczyny odmowy w terminie 7 dni roboczych od chwili złożenia wniosku przez pracownika. W wypadku organizowania przez przedsiębiorstwo pracy zdalnej, przepisy nakładają na takiego pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną odpowiednich materiałów i narzędzi pracy, w szczególności urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania tego typu zadań. Jednocześnie to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi zaplecza logistycznego związanego z narzędziami wykorzystywanymi w pracy zdalnej: począwszy od serwisu i konserwacji, poprzez pomoc techniczną w zakresie tych narzędzi, aż po ustalenie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy. W ramach regulacji pracy zdalnej ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek kontroli wykonywanej pracy – tym samym, poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie pracy zostaną ustalone z pracownikiem kontrole w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Taka kontrola może jednak mieć miejsce wyłącznie w ramach godzin pracy, po wcześniejszym ustaleniu między stronami, z odpowiednim poszanowaniem prywatności pracownika oraz jego domowników. 

Zastrzegam, że informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Konrad Kwaśny

k.kwasny@turczanski.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…