Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku wielu rodziców staje przed decyzją o podjęciu edukacji przedszkolnej przez swoje pociechy, a co za tym idzie zadaje sobie wiele pytań dotyczących rekrutacji do ww. placówek.

Jeżeli Twoje dziecko w bieżącym roku kalendarzowym ukończy trzeci rok życia, masz prawo wziąć udział w naborze do interesujących Cię przedszkoli. Jeżeli zaś Twoje dziecko ukończy 6 rok życia, to już Twój obowiązek. W większości gmin/miast proces naboru do placówek przedszkolnych rozpoczyna się w marcu. Jednak warto już teraz pochylić się nad tematem, gdyż obowiązujące przepisy nie regulują terminów naboru i może okazać się, że w Twojej gminie/mieście rekrutacja już się rozpoczęła.

Rozwiązania są dwa, a mianowicie Twoje dziecko może zostać wychowankiem przedszkola niepublicznego lub publicznego. 

W przypadku przedszkoli niepublicznych rekrutacje prowadzone są indywidualnie i nie spotkałam się jeszcze z przypadkiem aby odbywała się ona w oparciu o system elektroniczny, choć oczywiście nie jest to wykluczone i wynika jedynie z woli organu prowadzącego daną placówkę. Zasadniczo, przedszkola niepubliczne to niewielkie placówki i rekrutowanie nowych wychowanków nie wymaga wprowadzania dodatkowego systemu – inaczej niż w przypadku przedszkoli publicznych. Dlatego, jeżeli zainteresowała Cię oferta konkretnego przedszkola najlepiej udaj się do niego osobiście i uzyskaj odpowiedź na wszelkie nurtujące Cię pytania. Oferta tego typu placówek jest bardzo szeroka i może różnić się diametralnie w kwestiach proponowanych zajęć dodatkowych, rodzaju posiłków i oczywiście kwoty jaką należy uiścić za pobyt i wyżywienie dziecka. Warto zapytać czy w przypadku nieobecności Twojego dziecka , np. z powodu infekcji – co na początku drogi przedszkolnej może być częste – będziesz musiał uiszczać pełną opłatę za pobyt, czy zostanie ona obniżona proporcjonalnie do nieobecności dziecka. Pamiętaj również aby dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem. Warto zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia umowy i okresy, w których przedszkole niepubliczne może być zamknięte, a Ciebie w dalszym ciągu, zgodnie z zawartą umową obowiązywała będzie opłata. Niejednokrotnie placówki planują w okresie wakacyjnym niezbędne remonty czy urlopy personelu. Zakres pobierania opłat w placówkach niepublicznych w okresie nieobecności dzieci lub z innych powodów, których przyczyną mogą być obie strony umowy to przedmiot na osobny wpis. Najważniejsze o czym należy pamiętać, to to iż zgodnie z art. 168 § 1 Prawa oświatowego każda osoba prawna i fizyczna, przed otwarciem szkoły i placówki niepublicznej jest zobowiązana uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego (urząd miasta lub gminy). Ma też obowiązek powiadamiania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zmianach dotyczących danych zawartych w zgłoszeniu. Wyżej wymieniony wpis gwarantuje, że pomieszczenia, w których będzie przebywało Twoje dziecko uzyskały pozytywną opinię właściwego miejscowo: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Drugim rozwiązaniem jest wzięcie udziału w rekrutacji do przedszkola publicznego na terenie gminy/miasta w którym mieszkasz. W chwili obecnej, większość miast korzysta ze wsparcia systemów informatycznych (zgodnie z art. 130 ust. 7 prawa oświatowego) w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zwiększa to transparentność całego procesu, co zauważyła również Najwyższa Izba Kontroli w jednym z raportów. To czy nabór w Twoim mieście/gminie jest prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego czy w wersji tradycyjnej możesz sprawdzić na stronie internetowej swojego miasta/gminy lub po prostu telefonując do przedszkola albo odpowiedniego wydziału/zespołu/biura odpowiedzialnego za sprawy oświaty w danej jednostce.

W tradycyjnym procesie naboru wniosek należy złożyć w interesującym Cię przedszkolu. Tam też zapewne otrzymasz jego wzór. W procesie prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego to na platformie do tego przeznaczonej otrzymasz wszystkie wytyczne i przede wszystkim tam złożysz wniosek. System wyświetli Ci wszystkie możliwe do wyboru przedszkola. Wybrać możesz minimum trzy (w zależności od gminy) spośród nich. Jako pierwszą wskaż placówkę, na której najbardziej Ci zależy. Oczywiście system pozwoli Ci na wskazanie tylko jednego przedszkola ale tym samym zmniejszysz swój wpływ na ostateczny wynik naboru. Pamiętaj, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, tzn. że gmina/miasto nie ma żadnego obowiązku wskazania Ci przedszkola, które znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 

Formularz wniosku zawierał będzie pytania, na które odpowiedzi będą miały wpływ na pierwszeństwo przyjęcia Twojego dziecka do wybranej placówki – to tak zwane kryteria ustawowe. Należą do nich, zgodnie z art. 131 ust.2 prawa oświatowego: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wszystkie te kryteria przedstawiają tą samą wartość. Dodatkowo każdy samorząd może w drodze uchwały ustalić maksymalnie sześć dodatkowych kryteriów i ustalić ich wartość punktową. Będą miały one znaczenie w kolejnym etapie. Po wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej, należy go wydrukować i zanieść wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych (np. oświadczenia lub orzeczenie). Po weryfikacji wszystkich wniosków zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Oczywiście będziesz mógł to również sprawdzić za pośrednictwem swojego konta na platformie do obsługi rekrutacji. Kolejny krok należy do Ciebie. Będziesz musiał dokonać potwierdzenia woli uczęszczania Twojego dziecka do przedszkola, do którego się dostało. Często, rodzice pytają jaki ma sens potwierdzanie czegoś o co wnioskowali. Jest jednak wiele względów praktycznych. Pamiętajmy o tym, że we wniosku wybieramy trzy przedszkola. Zdarza się tak, że dziecko dostaje się do przedszkola trzeciego wyboru, a jest w wieku, który nie zobowiązuje go do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W takiej sytuacji, rodzice często podejmują decyzję, że wyślą jednak dziecko do przedszkola niepublicznego, które znajduje się bliżej ich miejsca zamieszkania albo poproszą o pomoc np. członka rodziny. Dotychczas, owe potwierdzenie woli składało się w wersji papierowej, jednak w związku z trwającą pandemią w zeszłym roku potwierdzenia mogły przybrać np. wersję elektroniczną. Dlatego, warto uważnie zapoznać się zasadami obowiązującymi w swoim mieście/gminie. Pamiętaj, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien podpisać każdy z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu. Wyjątkiem są sytuacje pozbawienia władzy rodzicielskiej lub ograniczenie jej do danego zakresu spraw.

Co jeśli moje dziecko nie dostało się do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji?

Należy pamiętać, że w większości przypadków prowadzone jest postępowania uzupełniające. Zasadniczo, odbywa się ono, gdy po zakończeniu pierwszego etapu pozostały jeszcze wolne miejsca w danym przedszkolu. I tym sposobem, czyli w wyniku postępowania uzupełniającego Twojemu dziecku zostanie wskazane miejsce w przedszkolu. Należy bowiem pamiętać, że gmina/miasto ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu dziecku, które wzięło udział w rekrutacji i w bieżącym roku kalendarzowym ukończy trzeci rok życia.

Co jeśli zmieniam miejsce zamieszkania w trakcie roku szkolnego?

Takie sytuacje zawsze rozpatrywane są indywidualnie. Najlepiej skierować się do konkretnego przedszkola lub odwiedzić siedzibę miasta/gminy. Wydział/Biuro ds. oświaty w danej jednostce samorządu terytorialnego posiada bieżące informacje na temat wszystkich wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych.

Co jeśli nie jestem mieszkańcem danej gminy ale chciałbym aby moje dziecko uczęszczało do placówki przedszkolnej na jej terenie?

Zgodnie z art., 131 ust. 7 jest taka możliwość, jednak dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji na terenie danej gminy/miasta i oczywiście jeżeli tylko pozostały wolne miejsca.

Moje dziecko w bieżącym roku kalendarzowym będzie miało 2,5 roku. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

W bieżącej rekrutacji niestety nie, jednak zgodnie z art. 31 Prawa oświatowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach 2,5 letnie dziecko może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Sprawa ma się podobnie jak ta powyżej, tzn. takie wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Jak tylko Twoje dziecko ukończy 30 miesięcy skieruj swoje kroki do przedszkola lub do urzędu miasta/gminy. Możliwe, że są jeszcze wolne miejsca a Twoja sytuacja warunkuje przyjęcie dziecka do placówki.

Czy mam prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej?

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych masz prawo do złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia możesz złożyć odwołanie. Ostatecznie możesz również złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej. 

Zastrzegam, że informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Aleksandra Okoń – Pacler

prawnik

aleksandra.okon-pacler@turczanski.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…