Sytuacja podmiotów zatrudniających pracowników z Ukrainy w świetle działań zbrojnych prowadzonych na ich terytorium, Część II

Część II

Obowiązujące przepisy dają cudzoziemcom wiele możliwości na legalny wjazd oraz pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Może się on odbyć na podstawie:

1. Paszportu biometrycznego

Od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii mogą przekraczać granicę z Polską na podstawie paszportu biometrycznego, czyli takiego, dzięki któremu można zidentyfikować daną osobę na podstawie jej unikalnych cech, np. linii papilarnych. Przekroczenie granicy tylko na podstawie ww. paszportu jest dokonywane w ramach ruchu bezwizowego. Na tej podstawie, dana osoba może przebywać na terytorium Polski przez okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Każdorazowe przekroczenie granicy dokumentowane jest poprzez przybicie stempla w omawianym paszporcie. Niezastosowanie się do obwarowań w zakresie maksymalnego okresu pobytu w Polsce może skutkować wydaniem zakazu wjazdu na teren strefy Schengen oraz obciążeniem karami administracyjnymi.

2. Wizy krajowej (D) 

To dokument uprawniający do wjazdu i przebywania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni (jednorazowo lub łącznie poprzez kilka pobytów) w okresie ważności wizy, jednak nie dłużej niż rok. Wiza typu „D” pozwala na poruszanie się również na terenach innych państw strefy Schengen w okresie 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy. Każda wydana wiza ma określoną długość i cel pobytu. Wniosek składa się w polskiej placówce konsularnej.

3. Wizy Schengen (C)

a. Jednolita wiza Schengen – uprawnia do pobytu na terenie wszystkich państw strefy Schengen na czas 90 dni, w ciągu każdego 180-dniowego okresu

b. Wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną- uprawnia o pobytu na terenie jednego lub kilku państw strefy Schengen ale nie na terenie wszystkich państw na czas 90 dni, w ciągu każdego 180-dniowego okresu

Wniosek składa się w polskiej placówce konsularnej. Opłata wynosi 35 euro lub 70 euro za rozpatrzenie sprawy w trybie ekspresowym

4. Dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwa Schengen

5. Zezwolenia na pobyt czasowy, 

Wydawane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat z możliwością składania wniosków o kolejne zezwolenia. Opłata za wniosek wynosi 340 lub 440 zł w zależność od przyczyn o jego ubieganie się. Ostatnim właściwym dniem na złożenie wniosku jest dzień, w którym upływa okres legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce. Wniosek należy złożyć w wydziale właściwym ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego, który jest właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania obcokrajowca. Jeżeli wniosek jest kompletny i złożony w odpowiednim terminie to w dokumencie podróży umieszczany jest odcisk stempla, dzięki któremu pobyt uznawany jest za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Zgodnie z art. 112a ustawy o cudzoziemcach decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie sześćdziesięciu dni. Należy również pamiętać, że można wnioskować o zezwolenie łączne na pobyt oraz pracę. Opłata wynosi 440 zł.

6. Zezwolenia na pobyt stały

Wydawane jest ono na czas nieoznaczony. Opłata za wniosek wynosi 640 zł. Termin załatwienia sprawy przez Wojewodę wynosi 6 miesięcy. Zezwolenie na pobyt stały warunkuje przyznanie Karty Polaka. Zgodnie z art. 195 ustawy o cudzoziemcach, uprawnionymi do uzyskania zezwolenia na pobyt stały są m.in.:

– dzieci cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostające pod jego władzą rodzicielską:
a) urodzone po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
b) urodzone w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, 

– dzieci obywatela polskiego pozostające pod jego władzą rodzicielską, 

– osoby o polskim pochodzeniu i zamierzające osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, 

– osoby pozostające w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostające w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywały nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

– ofiary handlu ludźmi w rozumieniu spełniające warunki określone w ustawie

– osoby, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywały nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
a) 5 lat w związku z nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
b) 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3, lub
c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

– osoby, którym udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, 

– osoby posiadające ważną Kartę Polaka i zamierzające osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, 

– osoby będące obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia dodatkowe warunki określone ustawą.

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Opłata za wniosek wynosi 640 zł. Termin na załatwienie sprawy przez Wojewodę wynosi 6 miesięcy. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Karta pobytu, ważna przez 5 lat  wydawana jest na jego podstawie. Wniosek może złożyć cudzoziemiec, który legalnie i nieprzerwanie przebywa na terenie Polski przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz

– posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

– posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski

– posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. Karta pobytu zawiera adnotację „dostęp do rynku pracy”

8. Ważnej karty pobytu

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Opłata wynosi 50 zł. Karta pobytu potwierdza tożsamość oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy. Uprawnia ona do legalnego pobytu na terenie Polski i podróżowania po terytorium obszaru Schengen w czasie 90 dni w przeciągu okresu 180 dni spełniając dodatkowe warunki. Kartę pobytu wydaje się bezterminowo. Jest ona ważna przez okres 10 lat.

Jeżeli dana osoba nie powyższych dokumentów, może przekroczyć granicę na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej. Zgoda taka udzielana jest w czasie przekraczania granicy na okres 15 dni.

W dniu 27 lutego 2022 r. na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pojawiła się informacja o tym, że obywatele Ukrainy, uciekający przed konfliktem zbrojnym nie powinny w chwili obecnej martwić się o formalności i legalność swojego pobytu. Nie muszą one w najbliższych dniach składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, Urzędach Wojewódzkich oraz placówkach Straży Granicznej. Komunikat dotyczy również osób, które aktualnie przebywają już w Polsce a ich dokumenty pobytowe właśnie tracą ważność.

Zastrzegam, że informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Aleksandra Okoń – Pacler

prawnik

aleksandra.okon-pacler@turczanski.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…