Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Cześć III

W życie weszła ustawa dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Pomimo, iż ustawa datowana jest na 12 marca 2022 r., jej moc obowiązująca poza nielicznymi wyjątkami sięga 24 lutego 2022 r. tj. dnia rozpoczęcia działań zbrojnych na terenie Ukrainy.

Dokument reguluje głównie zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski, powierzenie pracy wraz z zasadami dotyczącymi podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, możliwą pomoc, utworzenie Funduszu Pomocy, niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, specjalne zasady przedłużania legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy, szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów przybyłych z Ukrainy oraz szczególne zasady funkcjonowania uczelni wyższych.

Co istotne, regulacje dotyczą również osób będących małżonkiem obywatela Ukrainy a nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego. Jednakże takie osoby, muszą przybyć na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, które się tam toczą.

Najważniejsza regulacja ww. ustawy zawarta jest w artykule 2 i stanowi, że każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r z zamiarem pozostania, może przebywać na terenie Rzeczpospolitej legalnie przez 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. 

Wjazd obywatela Ukrainy powinien być zarejestrowany podczas kontroli granicznej przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku braku takiej rejestracji, w terminie maksymalnie 60 dni od wjazdu na teren Polski można wnioskować o takie zarejestrowanie pobytu przy okazji wnioskowania o nadanie nr PESEL.

Wniosek o nadanie nr PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy. Zasadniczo, podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy, poza przypadkami określonymi w ustawie. Przy składaniu wniosku następuje potwierdzenie tożsamości na podstawie szerokiej gamy dokumentów (w tym unieważnionych) a ostatecznie na podstawie oświadczenia obywatela Ukrainy. W przypadku wydania decyzji odmownej nie służy wobec niej odwołanie. W takim przypadku należy złożyć ponowny wniosek usuwając przeszkody rzutujące na wydanie decyzji negatywnej.

Jeżeli obywatel Ukrainy zdecyduje się na wyjazd z terytorium Rzeczpospolitej na okres powyżej miesiąca utraci on nabyte uprawnienie w zakresie przyznanych 18 miesięcy legalnego pobytu od dnia 24 lutego 2022 r.

POBYT

Pobyt na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy:

– jeżeli ostatni dzień zezwolenia przypada w okresie od 24.02.2022 r., ważność zezwolenia ulega przedłużenia z mocy prawa do 31.12.2022 r.

– składa się po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, ale nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022r.,

– udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,

– uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej bez zezwolenia na pracę.

Pobyt na podstawie wizy krajowej:

– jeżeli ostatni dzień jej ważności przypada w okresie od 24.02.2022r. jest ona przedłużona z mocy prawa do 31.12.2022r.,

– nie umieszcza się nowej naklejki wizowej,

– w okresie przedłużenia wiza nie uprawnia do przekraczania granicy.

Pobyt na podstawie karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości obywatela Ukrainy, zgody na pobyt tolerowany:

– jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie od dnia 24.02.2022 r. ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy

– w okresie przedłużenia ważności Karta pobytu nie uprawnia do przekraczania granicy,

Pobyt na podstawie zezwolenia na wjazd komendanta placówki Straży Granicznej:

– uznaje się go za legalny przez okres 18 miesięcy

Pobyt na podstawie wizy Schengen, innych dokumentów pobytowych, przekroczenia granicy w ramach ruchu bezwizowego:

– jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego pobytu na ich podstawie przypada w okresie od 24.02.2022r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, uznaje się go za legalny przez okres 18 miesięcy

Termin opuszczenia terytorium Polski w przypadkach wydania decyzji odmownych lub cofnięcia zgód na pobyt wydłuża się z 30 dni do 18 miesięcy.

Termin określony w decyzji dotyczącej dobrowolnego powrotu na teren Ukrainy, przypadający w okresie od dnia 24.02.2022 r. ulega przedłużeniu o okres 18 miesięcy.

Wydłużenie okresu ważności dokumentów pobytowych nie jest podstawą do ich wydania lub wymiany.

PRACA

Na mocy ustawy obywatel Ukrainy może podjąć pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, gdy:

– jego pobyt uznaje się za legalny na mocy omawianej ustawy lub

– jest obywatelem Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Polski

A pracodawca w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy powiadomi właściwy ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę od 24 lutego 2022 r. może zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce legalnie i posiadający nr PESEL mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres tego pobytu.

WSPARCIE

W zakresie świadczeń pomocowych obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do:

– świadczeń rodzinnych,

– świadczenia wychowawczego,

– świadczenia dobry start,

– rodzinnego kapitału opiekuńczego,

– dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekun,

– jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

– bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Otrzymanie świadczenia kierowanego do dzieci jest warunkowane ich pobytem na terenie Polski.

Wsparcie Wojewody może polegać m in. na:

– zakwaterowaniu,

– zapewnieniu całodziennego wyżywienia, środków czystości itp.,

– transporcie do miejsc zakwaterowania lub miejsc udzielania opieki medycznej, finansowaniu transportu realizowanego przez transport publiczny lub transport specjalistyczny.

Pomocy mogą również udzielać inne organy administracji. Dlatego warto szukać pomocy celowanej. Ponadto, każdy podmiot a w szczególności osoby fizyczne zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa może być przyznane świadczenie pieniężne za okres maksymalnie 60 dni. Świadczenie przyznawane jest na wniosek. Dodatkowo w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie realizowanej na terytorium Rzeczpospolitej i poza nią.

Ponadto, ustawa reguluje również zakres działania opiekuna tymczasowego dla dzieci bez opieki osób dorosłych oraz kwestie związane z pieczą zastępczą, rozwiązania dotyczące pobytu przedstawicieli kultury, studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Zastrzegam, że informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

Aleksandra Okoń – Pacler

prawnik

aleksandra.okon-pacler@turczanski.pl

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…